Orol tatranský
Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť

Redakcia

OROL TATRANSKÝ Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť. Ročník 18. Vychádza ako nepredajný mesačník. Vydáva Slovenský literárny ústav Matice slovenskej. Sídlo: P. Mudroňa 1, 036 01 Martin. IČO 36138533.

Vedúci redaktor: Marián GRUPAČ.

Tel.: 043/ 381 28 39, e-mail: orol.tatransky@matica.sk.

Web: www.oroltatransky.sk www.facebook.com/OrolTatransky, www.twitter.com/oroltatransky. Redakčná rada: Peter CABADAJ (predseda), Zuzana BUKOVENOVÁ, Martin KUBUŠ, Peter TOLLAROVIČ, Dagmar MATIAŠKOVÁ FERENCOVÁ. Grafická úprava: Adriána ONDRUŠOVÁ. ISSN 1337 1614. EV 4888/13.

Vychádza 12 čísel za rok

 

Orol tatranský vychádza aj s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.